Mar 02

Rīgas Metropole iebilst pret Saeimas komisijas lēmumu noraidīt tās atsevišķās tiesības pārstāvēt reģiona intereses valdībā

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole” uzskata par neracionālu netālredzīgu un diskriminējošu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 01.03.2022. lēmumu pirms otrā lasījuma noraidīt tās iesniegto priekšlikumu jaunajam Pašvaldību likumam, kas paredz Rīgas Metropolei tiesības pārstāvēt reģiona intereses Ministru kabinetā.

Rīgas Metropole veido nozīmīgu teritoriju, kas apvieno galvaspilsētu Rīgu un Pierīgas pašvaldības, apvienībā apvienotajās pašvaldībās kopumā dzīvo 42,5% Latvijas iedzīvotāju un tajā tiek saražots ap 70% valsts IKP, bet apvienība savā darbībā tur rūpi par visa Rīgas metropoles areāla interesēm un tās darbības mērķos ietilpst visas Rīgas  metropoles konkurētspējas veicināšana Baltijas valstu un Baltijas jūras reģionā, radot pievilcīgāku vidi investīcijām un visa metropoles reģiona ekonomiskās un sociālās attīstības stiprināšana, kas nozīmē, ka reālajā dzīvē tā tur rūpi par 1,25 milj. jeb aptuveni 65 % Latvijas iedzīvotāju.  Rīgas metropoles areāls ir lielākais Baltijā un 4.lielākais Baltijas jūras reģionā, un tam ir vēl kur tiekties, lai investoriem mūsu reģions būtu pirmā izvēle. Tas izriet arīdzan no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) secinājumiem, ka Rīgas metropoles areāls pilnībā vēl nav izmantojis savu ekonomisko potenciālu.  Rīgas metropole ir visas Latvijas vizītkarte starptautiskajiem investoriem. Arī Rīcības plānā Rīgas metropoles areāla attīstībai noteikts, ka Rīgas metropoles areālam ir visas Latvijas ekonomikas, izglītības, zinātnes, tūrisma, sporta un kultūras dzīves dzinējspēka statuss, tālab nerēķināties ar to ir klaji diskriminējoši.

Rīgas Metropoles priekšlikums paplašināt konkrēto likumprojekta normu padarītu efektīvāku informācijas apmaiņu un sadarbību starp pašvaldībām un valsts institūcijām, tādejādi sekmējot reģiona attīstību un palīdzot tam sekmīgāk virzīties uz konkurētspējas stiprināšanu Baltijas jūras reģiona virzienā.

“Rīgas metropoles areāla interešu pārstāvniecība plānošanas dokumentu izstrādē ir nepietiekama, tas nostāda metropoles reģionu nevienlīdzīgās pozīcijās ar citiem reģioniem. Tāpēc, sekojot labajai praksei, iesniedzām priekšlikumu topošajam Pašvaldību likuma projektam, aicinot iekļaut Rīgas Metropoli kā atsevišķu reģiona interešu pārstāvi, kas var pilntiesīgi paust viedokli un argumentus sekmīgākai teritorijas attīstībai. Rīgas metropoles areāls ir Latvijas tautsaimniecības dzinējspēks – veiksmīgāk tam attīstoties, tas sekmēs arī pārējo reģionu attīstību. Bremzējot un neizmantojot pilnvērtīgi šī reģiona attīstības potenciālu, zaudētāja ir visa Latvija un valsts starptautiskā konkurētspēja – mūsu mērķis ir konkurēt starptautiskajā arēnā nevis ar pārējiem Latvijas reģioniem,” norāda Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns.

Gan šobrīd spēkā esošajā likumā “Par pašvaldībām” ir noteiktas, gan jaunā Pašvaldību likuma projektā ir paredzētas pašvaldību tiesības apvienoties savu interešu sekmīgākai pārstāvniecībai, tomēr tajā ir šauri ierobežotas pašvaldību tiesības uz savu tiesību pārstāvniecību attiecībās ar Ministru kabinetu. Ņemot vērā, ka viens no demokrātijas principiem ir sabiedrības iesaiste un sadarbība, Rīgas Metropoles piedāvātais mehānisms ļautu nodrošināt efektīvu mijiedarbību starp reģionālo mikropolitiku un makropolitiku, veicinātu efektīvāku valsts un pašvaldības partnerību, kā arī atklātības principa ievērošanu un plašāku iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Piedāvātais priekšlikums likumprojektā integrētu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam iezīmēto, ka Rīgas metropole ir noteikta kā valsts nozīmes attīstības mērķteritorija un viena no nacionālas nozīmes interešu telpām, kas stiprina Rīgas kā globāli orientētas Baltijas jūras metropoles lomu, tādējādi veicinot visas valsts attīstību, stājoties pretī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteiktajam izaicinājumam palielināt pašvaldību sadarbības efektivitāti. Arīdzan Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam uzsvērta nepieciešamība uz aktīvu sadarbību ar aglomerācijā ietilpstošajām pašvaldībām, Rīgas plānošanas reģionu un valsts pārvaldes institūcijām.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” loma Rīgas metropoles areāla izaugsmē jo īpaši tika novērtēta un akcentēta šogad prezentētajā  starptautiskajā ESPON pētījumā “METRO – Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” . ESPON jeb Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls tika izveidots 2002. gadā, un tas ir nozīmīgs veidojums teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā Eiropas kontekstā. Tā galvenais mērķis ir veikt teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi, kā arī atklāt reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu visas Eiropas konkurētspējas stiprināšanai.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *